Höganäs Smart City – Digital tvilling

Vad?

Den traditionella förvaltningen av staden har varit väldigt analog. Vi vill genom att koppla samman de
system vi har samt komplettera med nya skapa en så komplett bild över staden som möjligt. Data som
samlas in via sensorer skickas via WIFI, 3G eller LoRa till en gemensam plattform där aktuell data skickas
till kommuninvånare, förvaltningsadministration, entreprenörer och övriga förvaltningar och kommunala
bolag. Projektet har en stark koppling till konceptet och begreppet digitala tvilling städer, utifrån
realtidsdimensionen. Höganäs kommun är en part i Chalmers-baserade DTCC (Digital Twin Cities Center),
och därifrån har kunskapsutbyte samt deltagande i närliggande forskningsområde.

Projektet är en del av uppbyggnaden av den smarta staden, den digitala tvillingen som har sin bäring inom
samhällsbyggnadsprocessen, Där är samtliga behovsägare placerade och deltar med sina verksamheter.
Resultatet kommer att förvaltas och nyttjas av behovsägarna där Höganäs energi kommer ha hand om
infrastrukturen och SBF ta hand om placering av sensorer, och drift av appar och plattform.
Förutsättningen är att få ihop de olika systemen på ett hållbart sätt på lång sikt, vilket också är en av de
största utmaningarna.

Varför?

Vi vill minska Höganäs kommuns miljömässiga avtryck på
jorden. Vi är måna om att arbetet i projektet ska bedrivs på ett sätt som gynnar både kvinnor och män i
samhället, och främjar lika möjligheter, dvs. den kvalitativa jämställdheten. I arbetet beaktas inte bara
könstillhörighet utan även andra egenskaper och grupptillhörigheter ingår som etnicitet och ålder m.m.
Dessa egenskaper formar tillsammans vår position och livsvillkor i samhället och kan antingen
hjälpa oss eller hindra pga. normer som finns i samhället och som är kopplade till dessa
egenskaper. All data som samlas in kommer delas ut till de vars data gör någon nytta för att kunna ta smarta beslut.
Som kommuninvånare kan informationen leda dig till vart det finns lediga parkeringar, tillgängliga hcpparkeringar,
vilken badplats man vill åka till med hänsyn tagen till badvattentemperatur, väder och UVstrålning.
Som invånare/besökare kommer du få ta del av den informationen som behövs för att du ska
kunna planera och tänka smart. Med förhoppning om att man kör mindre för man vet vart man ska, som i
sin tur leder till att Co2-utsläppen blir minskade. Kan vi inom den offentliga sektorn dessutom arbeta
effektivare och utifrån behov ser vi också att det kan generera till stora mängder av minskat Co2-utsläpp.
Många människor känner sig stör da av trafikbuller. Kan vi minska stads- och landsbygdskörning genom
att få invånare och besökare att planera smart utifrån den data som lämnas ut ser vi också att trafikbuller
kommer minskas. Även vi inom den offentliga sektorn har en positiv påverkan för detta om vårt arbete
planeras utifrån behov. Vi ser också att livskvalitén kan höjas för äldre eller funktionsnedsatta då vi kan
visa da ta om vilka hcp-parkeringar som är lediga. Vi kommer inte kunna förhindra felparkeraring men vi
kan underlätta att hitta en parkering för ett specifikt behov. Genom att redovisa väder i realtid från flera
olika punkter i kommunen kan man utifrån väder planera dagen. Detta i sin tur kanske kan leda till
minskade benbrott, om vi varnar när det är minusgrader ute och varning för halka.
Genom att effektivisera det arbetssätt som finns idag kommer vi kunna hålla lägre kostnader inom
kommunen, men även ut mot våra invånare. Vi är en liten kommun som värnar om våra invånare och
besökare. Vi kommer kunna följa upp och bli effektiva som organisation. Vi vill kunna leverera billigare
och bättre service. Enligt Nils Holgersson-rapporten 2019 hamnade Höganäs kommun i topp när det gäller
lägst omkostnader för vatten, avlopp, avfallshantering, el och fjärrvärme, och det är vår ambition att
fortsätta vara.

Hur?

Genom att effektivisera och sätta upp sensorer kommer vi underlätta vardagliga funktioner för boende och
företag som verkar i bygden. Genom mer data och mätvärde kommer vi kunna ta bättre begrundade beslut
på framtida funktioner, service och tjänster.