Individanpassat brandskydd i Örkelljunga

Vad?

Här kan Örkelljunga skryta med 2 projekt. Örkelljunga kommun har redan nu gjort en fantastisk insats vad avser att öka chansen för tidig upptäckt av brand hos alla äldre som har trygghetslarm, då man som tidigare nämnt har kopplat en branddetektor till trygghetslarmet i varje bostad. Chansen för den utsatte att få snabbare hjälp har ökat markant.

Vidare har Örkelljunga i samarbete med Räddningstjänsten Nordväst genomfört inventeringar hos äldre personer som bor själva som tillhör riskgrupp för att en brand ska starta hos dem. En checklista har tagits fram som används av hemtjänsten. Räddningstjänsten genomför sedan tillsammans med hemtjänsten ett besök hos personen. Åtgärder genomförs om det anses att personen tillhör riskgruppen. En åtgärd kan vara att installera en vattensprinkel som startar vid brandrök.

Räddningstjänsten ser ett stort behov av inventering och identifiering av brandrisker hos de äldre som bor hemma. Räddningstjänsten säger i sin rapport att; Dessa risker kommer inte eliminera sig själv. Förvaltningar, politik, räddningstjänst och intresseorganisationer måste enas och göra detta tillsammans, för ansvaret är delat, och samtliga har egenintresse i att minska tillbuden. I detta pilotprojekt har vi egentligen bara skrapat på ytan, behovet av inventering av bostadens brandskydd finns hos alla äldre i samma situation som de enskilda som fick förmånen att ingå i projektet. Flera mindre risker som hade kunnat orsaka en brand har reducerats av hemtjänstens personal med hjälp av deras checklista. En annan stor framgång som jag vill lyfta upp är det faktum att projektet hjälpte till att identifiera personen som hade behov av en portabel sprinkler Förhoppningsvis så kommer denna sprinkler aldrig att behöva användas, men om det sker så vet vi som drivit projektet, samt ansvariga på kommunen, att vi gjort precis det vi kunnat för att höja säkerheten hos personen i fråga. De är förhållandevis få till antalet, men det är fall som dessa som måste identifieras och åtgärdas. Lyckas vi med det, i kombination med att lättare, mindre avvikelser åtgärdas i vardagen, så kommer vi tillsammans öka säkerheten för de äldre i kommunen och i det långa loppet dra vårt strå till stacken när det kommer till att pressa ned dödsbrandsstatistiken sett ur ett nationellt perspektiv.

Varför?

Avser att öka chansen för tidig upptäckt av brand hos alla äldre som har trygghetslarm, då man som tidigare nämnt har kopplat en branddetektor till trygghetslarmet i varje bostad. Chansen för den utsatte att få snabbare hjälp har ökat markant.
Att skala upp detta projekt hade gett en stor nytta för samtliga berörda, kommun, hemtjänst, räddningstjänst och inte minst för de anhöriga och de boende.