Industriell symbios – ett företags avfall kan bli det andra företagets resurs

Vad?

Industriell symbios handlar om att det ena företagets avfall kan bli det andra företagets resurs. Ju mer industriell symbios i en stad, desto mindre avfall. De större företagens årliga officiella miljörapporter innehåller kvalitetssäkrad uppdaterad information om vilka restflöden som finns som resurser i staden. Innovationen handlar om att göra denna information sökbar, så att utbytet mellan stadens företag kan öka och avfallet minska i stor skala.

Varför?

Främst träffar projektet Skapande och Balanserad stad, inom vision 2035 samt de globala hållbarhetsmålen, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Mål 11 Hållbar konsumtion och produktion.
Projektet ligger helt i linje med Näringslivsprogrammet, Klimat och energiplanen, plan för cirkulär ekonomi, Regional avfallsplan och Livskvalitetsprogrammet. Projektet kan främja samarbetet inom Familjen Helsingborg.

Hur?

Genomgång av offentliga miljörapporter från ett 40-tal företag i Helsingborgstrakten ska analyseras för att se om win-win situation skulle kunna uppstå i Familjen Helsingborg. Det som initiativet syftar till är att identifiera om ett företags avfall kan bli ett annat företags råvara.
Informationen om företagens restavfall och spill ska sedan göras digitala och sökbara för andra företag. Om fördelarna med att öka den industriella symbiosen visar sig vara stor i regionen, borde det kunna förändra sättet som myndigheterna i hela EU kräver in miljörapporterna på. Det vill säga att ge företagen möjligheter att lämna informationen om restavfallet som öppen data.
Status januari 2021:
Steg 1 klar. Scanning av samtliga miljörapporter av de bolag med störst miljöpåverkan.
Steg 2 AI-analys påbörjad och kontakter tagna med SKR och det nationella projektet Framtidens miljörapportering
Status september 2021:
Efter ett samarbete med studenter vid Hyper Island under sommaren 2021, har vi valt att fortsätta analysen i steg 2 via upphandling av konsulttjänst.