Utveckling av framtidens transporter utifrån ett mänskligt perspektiv

Vad?

Tillsammans med Högskolan i Halmstad, Göteborgs stad, Volvo Cars, Skånetrafiken och Västtrafik utforskar Helsingborgs stad och Helsingborgshem sätt att utveckla framtidens transportlösningar. Vi gillar teknik, men är inte enbart teknikdrivna. Vi är intresserade av vad som händer när människan får stå i centrum. Som t ex på Drottninghög!

Varför?

I samhället finns en rad så kallade lömska problem (på engelska ”wicked problems”), problem som har många dimensioner, är svåra att definiera och därför är extremt utmanande att lösa. Framtidens hållbara mobilitet /transportsystem utgör ett sådant problem. Generellt för lömska problem är också att man oftast behöver vara flera parter som samarbetar för att kunna närma sig lösningar.
Samtidigt som vi fortsatt vill kunna transportera både människor och varor, så brottas vi med utmaningar kring klimat, miljö, plats i staden, jämställdhet, trygghet och en rad ekonomiska aspekter. Bara för att nämna några av de mest uppenbara parametrarna. Det finns fler.

Hur?

Vi tror att samproduktion (istället för enbart kommersialisering) flyttar fokus från teknisk innovation till mer sociala och samhälleliga innovationsperspektiv.
För att nå hållbara lösningar behövs en förändring i hur Smart City-tekniker utformas. I AHAII-projektet provar vi sätt att utveckla mobilitetslösningar med snarare än för användargrupper och framtida användare. Vi arbetar utifrån en kvadrupelhelixmodell.
Vi har på olika sätt följt ett antal Drottninghögare i deras vardag för att kunna beskriva människors erfarenheter av att resa och transportera saker – deras bekymmer, deras värderingar och deras mål. Berättelser har samlats i en katalog som utgör underlag för ett prototyparbete, under ledning av Volvo Cars.

AHAII-projektet kommer att leverera följande:
Socialt perspektiv:

  • Kunskap om utmaningar och möjligheter med framtida urban mobilitet, baserat på designetnografiska insikter om hur mobilitet upplevs och fungerar i människors vardag
  • En samskapad och skalbar Living Lab-metodik för protytyping av nya mobilitetstjänster baserat på människors behov, värderingar och vanor.

Tekniskt perspektiv:

  • Koncept och protyper för integrerade urbana mobilitetstjänster för ”first and last mile”-utmaningen genom samskapande med invånare i ett designetnografiskt Living Lab.
  • Utvärdering av nytta, användbarhet och tillfredställelse av prototyper i olika urbana sammanhang.

Samhälleligt perspektiv:

  • Samskapade guidelines för hållbar mobilitet och fysisk planering i urbana miljöer
  • Framtidsscenario för mobilitetslösningar

Lär mer om initiativet här.