Checklista för nätverk

Inom Familjen Helsingborg finns ett 40-tal nätverk som drivs genom samarbete mellan de elva kommunerna. Denna checklista syftar till att ge riktlinjer för uppstart, drivande och avslut av nätverk. Tillsammans ska nätverksmedlemmarna arbeta för att uppfylla checklistan.

Befintliga nätverk

 • ska bidra till Familjen Helsingborgs syfte, vision och verksamhetsidé.
 • får gärna bidra till de fyra utvecklingsområden som pekas ut i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2020-2023.
 • uppdaterar gemensamt ett syfte, en målsättning och en mötesorganisation inför varje kalenderår. Syftet är tillgängligt för alla genom Familjen Helsingborgs intranät.
 • har samordnare för nätverket (enligt egen modell, behöver inte vara samma person över tid).
 • utgår från Familjen Helsingborgs grafiska manual vid framtagande av digitalt eller fysiskt material.
 • meddelar kontaktuppgifter för medlemmar och samordnare löpande till sekretariatet. Uppgifterna är tillgängliga för alla genom Familjen Helsingborgs intranät.

Uppstart av nätverk

 • alla medlemskommuner ska bjudas in att delta och en majoritet av kommunerna ska vilja delta från start.
 • relevant förvaltningsledning i respektive kommun ska tillfrågas och sekretariatet för Familjen Helsingborg ska därefter informeras.
 • arbetet i nätverket inleds med att ta fram ett gemensamt syfte, målsättning och mötesorganisation.
 • en samordnare för nätverket ska utses (enligt egen modell, behöver inte vara samma person över tid).

Avsluta nätverk

 • När intresse eller aktivitet inte längre finns i ett nätverk ska detta meddelas relevant förvaltningsledning i respektive kommun samt sekretariatet.

Medverkan i nätverk

 • alla medlemskommuner är välkomna att delta i Familjen Helsingborgs nätverk.
 • deltagande är frivilligt för respektive kommun.
 • som deltagare bidrar du aktivt till det gemensamma arbetet, enligt andan i samarbetsavtalet.
 • som deltagare svarar du på en återkommande enkätundersökning, som syftar till att upprätthålla kvalité i samtliga nätverk.

Stöd

 • Sekretariatet för Familjen Helsingborg bidrar till nätverket genom att uppdatera uppgifterna om nätverket på Familjen Helsingborgs intranät, svara på frågor om grafisk manual, vara bollplank kring syfte, målsättning och organisationsmodell.
 • En enkät som följer upp arbetet i nätverken genomförs minst vartannat år och resultatet återkopplas till nätverken och till kommundirektörsgruppen.

Ur samarbetsavtalet för Familjen Helsingborg:

§ 1 Syfte och samarbetsformer
Kommitténs namn är Familjen Helsingborg. Samarbetet utgår från en gemensam vision och verksamhetsidé. Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Uppgiften för samarbetskommittén är att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för vår region.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle – så åtminstone över tid, vilket förutsätter uthållighet och helhetssyn.  Det krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna.

Ur Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan:

Vision

År 2035 ska Familjen Helsingborg
upplevas som en mångsidig och sammanhängande stadsbygd
uppfattas som innovativ och spännande
uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi vår stadsbygd tillsammans. Vi skapar de bästa förutsättningarna för livskvalitet hos invånare och livskraft hos företag. Vi vågar testa nya lösningar och arbetssätt. Känslan skapar Familjen Helsingborg

Fyra utvecklingsområden 2020-2023

Livskvalitet

I Familjen Helsingborgs skapar vi livskvalitet tillsammans. Vi tar till vara initiativkraft hos individer och organisationer. Våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.
I Familjen Helsingborg upplever människor högre livskvalitet
.

Företagsamhet

I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagarresan – uppstart, utveckling och drift. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.
I Familjen Helsingborg lyckas nystartade företag bättre och företag växer snabbare

Infrastruktur

I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar för infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.
I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa
.

Digitalisering

I Familjen Helsingborg tänker vi digitalt först. Vi driver utveckling av digitala lösningar genom att dela lärdomar.
I Familjen Helsingborg är digitalisering en självklar del av verksamheterna