Årsredovisning 2021

Under året har fem test- och utvecklingsprojekt beslutats som ska ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020-2023, det finns korta sammanfattningar av projekten i vår årsredovisning. 

Insatser till följd av pandemin Covid-19
Nätverk och styrelse har varit en plattform för utbyte och insatser
som en följd av pandemin Covid-19. Exempelvis har näringslivet stöttats genom projektet Framtidscoach och våra destinationsaktörer stöttats genom kampanjen Naturnära äventyr.

Remissvar och yttranden

Vi har tagit fram underlag som medlemskommunerna kunnat använda i sitt svar på Skånes Regionplan samt inför yttrande kring den regionala planen för transportinfrastruktur. Utöver det förekommer gemensamt arbete kring yttranden och remisser inom olika nätverk.

Nätverk
I Familjen Helsingborgs cirka 40 nätverk och många formaliserade samarbeten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett av nätverken är Kommundirektörerna som har haft nio möten under året och som bland annat bereder ärenden till styrelsen. Vi har förstärkt vår samverkan inom olika områden. Ett exempel är att Näringsliv- och destination har utrett ett fördjupat samarbete och tagit fram en ny handlingsplan för 2022. Ett annat exempel att Arbetsmarknad- och vuxenutbildning har tagit fram en gemensam plan inför 2022.

Ett tredje exempel att vi inom det sociala området utvecklat en nysamverkan för att rekrytera Familjehem.

Samarbetsorganisationer

Vi har ett trettiotal samarbetsorganisationer som regleras genom avtal, som förbund, gemensam nämnd eller bolag. En ny samarbetsorganisation kring yrkeshögskola har driftsatts i årsskiftet 2021/22,

YH- acceleratorn. Det har tillkommit medlemskommuner i samarbetsorganisationerna NSVA och HR-servicecenter.

Flernivåstyrning
En modell för flernivåstyrning av arbetsmarknadspolitiken har tagits fram inom samarbetet, där våra kommuner kan ta ett ansvar för vissa grupper som är utanför arbetsmarknaden och som är en del av kommunens övriga verksamheter. En debattartikel i Dagens Samhälle har blivit publicerad.

Kompetensförsörjning i kommunerna
Traineeprogrammet inom Familjen Helsingborg startade sin 16:e grupp med nya traineer. Det har arrangerats utbildningar inom ledarskap och projektledarskap. Medarbetare med särskild kompetensvaldes ut att delta i programmet Framtidens chefer och för befintliga chefer finns Mentorsprogrammet.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft totalt sex möten under året. Som en följd av pandemin genomfördes huvuddelen av mötena på distans och ett planerat internat ställdes in. Styrelsen har ett utskott som arbetar med kollektivtrafik och för dialog med ansvariga myndigheter. Familjen Helsingborg har också deltagit politiskt i Region Skånes Regionplaneråd där kommuner möter Region Skåne i frågor som berör regional fysisk planering och den kommande regionplanen för Skåne.

Här kan du läsa vår senaste årsredovisning och bokslut för Familjen Helsingborg.