Strukturplan

2013 antogs en Strukturplan för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst). Syftet med arbetet var att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner.

Strukturplanen har tagits fram vid fem rådslag där representanter från våra elva kommunerna deltagit. Arbetet har resulterat i en strukturplan som redovisar en avvägd och prioriterad bild med fyra delstrategier som berör ämnena Grönstruktur, Infrastruktur och kollektivtrafik, Boende och bostadsförsörjning samt Arbete och näringsliv. Planen ska användas bland medlemskommunerna som ett strategiskt dokument i sitt arbete med den långsiktiga planering, t ex vid översyn av översiktsplan och som Familjen Helsingborgs inspel till Region Skånes regionplanearbete.

Uppdateringen av Strukturplanen beslutades vid kommundirektörernas möte den 16 augusti 2019 med förbehåll från Landskrona kommun att inte ställa sig bakom de skrivningar som berör infrastruktur.