Struktur

Hur nätverkets struktur är utformat påverkar nätverkets förmåga att leverera. Strukturens kärna är tydlighet. Detta visas i gemensamma regler som är kända för nätverksdeltagarna samt en tydlig rollfördelning. Att ha struktur innebär att nätverket vet hur beslut tas och vem som kan fatta dem. Det finns inte heller något tvivel om vad nätverkets mål och syfte är.

Projektet visar att ledarskap och anpassningsförmåga till omvärlden är särskilt viktiga beståndsdelar för att få till god struktur.

Ledarskap

Professionsnätverk har en platt organisationsstruktur som bygger på medlemmarnas eget ansvar. Projektet visar att de sammanhållande och drivande rollerna såsom samordnare och ordförande därför blir desto viktigare. Samordnarna ska ansvara för planering, se till att uppgifter kommer in i tid, kommunicera med ordförande och skapa agendan. Värdet av en dedikerad samordnare exemplifieras i citatet nedan:

”Lisa* är en sammanhållande länk och strukturgeneral, vilket hon gör bra […] Tack vare Lisa finns en bra struktur vilket gör det enkelt att ha syftet klart för sig”

*Lisa är ett fabricerat namn

(Intervju med ett nätverk i Familjen Helsingborg)

Projektet visar även att det är en fördel om samordnaren är en neutral aktör och inte representerar en särskild kommuns intressen. Vidare har det också visat sig vara värdefullt med ambulerande ordförandeskap då de mindre kommunerna får samma möjligheter till inflytande som de större kommunerna

”Det är en fördel med en koordinator som är utanför alla kommuners intressen. Kalle* har en viktig roll som koordinator att se på frågorna med utifrånögon”

*Kalle är ett fabricerat namn

(Intervju med ett nätverk i Familjen Helsingborg)

Anpassningsförmåga till omvärlden

För att nätverken ska göra nytta bör dess beslut grundas i erfarenhet och kunskap. Vår undersökning visar att anpassningsförmåga till omvärlden är den mest avgörande faktorn för nätverkets framgång. Nätverksträffarna har ett egenvärde i sig då det är en plats att dela erfarenheter samt diskutera aktuella händelser, såsom implementering av en aktuell lagändring. Nätverket kan också genomföra större trendspaningar tillsammans, både på nationell och internationell nivå. Ett sätt att säkerställa att nätverket har en god anpassningsförmåga till omvärlden är att låta omvärldsbevakning bli en stående punkt på dagordningen.

”Vi har alltid samarbetat väldigt mycket, då får man reda på vad andra gör och utnyttjar vad andra gör för att förbättra. Nu på senaste åren inte bara vad som händer i andra bibliotek men också i samhället i stort. ”

(Intervju med ett nätverk i Familjen Helsingborg)

Övning: Rollbeskrivning

Ett bra sätt att skapa en tydliga struktur är att gemensamt arbeta fram en rollbeskrivning för de olika rollerna ni har i ert nätverk. Rollbeskrivningen kommer tydligt visa vad de olika rollerna innebär och vilka gemensamma förväntningar ni har på rollerna.

Så här gör ni:

 1. Definiera vilka olika roller ni har eller har behov av i ert nätverk. Exempelvis: samordnare, mötesordförande, sekreterare, nätverksmedlemmar osv.
 2. Beskriv vad rollbeskrivningen ska innehålla. Exempelvis: Beskrivning, ansvarsområde, närvaro ”krav” osv.
 3. Skriv ner era förväntningar för varje roll.
 4. Sammanställ ett tydligt dokument som alla i nätverket har åtkomst till.

Övning: Spelregler – kultur och struktur

Ännu ett sätt att skapa tydlig struktur är att gemensamt skapa spelregler för ert nätverk. Det innebär att ni gemensamt beskriver vilka ”regler” ni ska följa för att bidra till god stämning och effektivt arbete. Reglerna ska vara tydliga och kan behandla både kultur och struktur. Om ni väljer att ha med både kultur och struktur, kan spelreglerna med fördel delas upp för att skapa ett lättöverskådligt dokument.

Så här gör ni:

 1. Börja med att varje medlem individuellt får fundera över följande frågor: Tänk på att redan nu kategorisera era punkter som kultur eller struktur.
  1. Vad tycker du är viktigt för en bra nätverksträff?
  2. Hur vill du att ni ska behandla varandra i nätverket?
 • Hur ska kommunikationen mellan nätverksmedlemmarna inför och efter träffarna?

! (frågorna kan justeras för att specifikt passa ert nätverk)

 1. Låt varje medlem framföra vilka punkter hen kommit fram till. Det är viktigt att lyssna på vad alla har att säga så ni förstår varför dem är viktiga för hen.
 2. Sammanställ vilka av alla punkter ni gemensamt står bakom (eventuellt är vissa punkter återkommande). Dela då upp ”reglerna” mellan kultur och struktur.
 3. Rangordna era ”regler” för att tydligt visa på vilka som är viktigast för ert nätverk.
 4. Sammanställ ett tydligt dokument som alla i nätverket har åtkomst till.

Övning: Anpassning till omvärlden

Övning: Global, regionala och lokala trender

Syfte med övningen är att ni i nätverket ska diskutera vilka trender som finns och vilka som påverkar just ert nätverk.

Gör så här:

 1. Starta med en omvärldsbevakning där ni tittar på vilka trender som finns just nu. Kategorisera dessa trender på global, regional och lokal nivå. Skriv hur dessa trender bryts ner och påverkar det offentliga arbetet.
 2. Av dessa trender sortera ut de som påverkar ert nätverk.
 3. Beskriv hur dessa trender påverkar er och hur ni kan arbeta med dem?
 4. Sammanställ trenderna som påverkar ert nätverk. Hur ska ni bevaka och anpassa er efter dem och kortfattat sammanställ hur ni ska arbeta med dem i ert nätverk.