Syfte

Betydelsen av att ha ett syfte, och därtill ett tydligt syfte, för att lyckas med förändringar går inte att understryka nog. Vår undersökning påvisade ett mycket starkt samband mellan ett nätverks syfte och dess förmåga att leverera nytta till invånare och den egna verksamheten. Närmare bestämt så var det två faktorer som stack ut ur mängden:

 • Att nätverkets syfte engagerar individen.
 • Att nätverket faktiskt lever upp till sitt syfte.

Sambandet mellan att nätverket faktiskt lever upp till sitt syfte och dess förmåga att leverera nytta kan te sig självklart. Men är det verkligen det? Ett allmängiltigt syfte, som att utbyta erfarenheter, kan vara lätt att leva upp till men skapar inga garantier för ett nätverks förmåga att leverera nytta. (syftet kan i det fallet gynnas av att definieras som hur dessa erfarenheter skall omsättas i praktik för att generera nytta)

Forskningen visar på att det är av yttersta vikt att omfattningen på syftet inte ska vara för bred eller allmängiltig och att målen som är kopplade till syftet är mätbara i någon grad. Detta har visat sig ha positiva effekter även i längden, för det personliga engagemanget som ett resultat av känslan mitt nätverkande gör skillnad.

Ett av nätverken som påvisar en exceptionellt hög grad av förmåga att leva upp till sitt syfte och engagera medlemmarna uttrycker sig så här:

”Medlemmarnas engagemang är viktigt, folk tycker det är väldigt roligt och jobbar engagerande. Många hänger med i gruppen länge och folk tycker det är roliga arbetsuppgifter fast det är intensivt.”

”Kort men väldigt intensiv nätverksjobbperiod, man hinner uppnå mycket resultat. Man känner sig stolt och nöjd på grund av att man får något gjort och att det känns kul att ses!”

(Intervjuer med nätverk i Familjen Helsingborg)

Vår undersökning av Familjen Helsingborgs nätverk visar lyckligtvis att över 80 % av de tillfrågade anser att deras nätverk har ett tydligt uttalat syfte. Men är det verkligen hela sanningen?

Vidare analys av medlemmarnas egna definitioner av nätverkets syfte visade dock på lite dystrare siffror. Inom endast 12 av 39 undersökta nätverk fanns det en klar samsyn om vad syftet faktiskt var. Detta innebär att för 69 % av Familjen Helsingborgs nätverk råder det oenighet om vad deras syfte faktiskt är. Så, hur kan nätverket då faktiskt jobba med dessa saker?

Övning: Syfte

Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling. Vad som är motivet, varför man vill ha ett visst nätverk, vad som är nyttan med att mötas och arbeta tillsammans. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning och är inte alltid mätbart.

Så här gör ni:

 1. Dela in er två och två eller tre och tre och börja formulera tankar kring vad syftet med nätverket kan vara.
 2. Innan ni avslutar samtalet stryker ni gemensamt de eventuella syften som ni inte tycker ska ingå i det här nätverkets syfte.
 3. Redovisa för varandra gruppvis och skriv upp nyckel ord på en whiteboard.
 4. Klustra eventuellt orden och låt var och en prioritera klustren med 3 streck helt fritt.
 5. Ha en gemensam diskussion utifrån resultatet och kom överens om ett formulerat syfte.

Övning: Målsättningar (att nätverket lever upp till sitt syfte)

Nätverkets syfte kan vara komplext och omfattande därför är det viktigt att ni i nätverket bryter ner syftet till mål. För att skapa en tydlighet kan årliga mål sättas för att uppnå syftet. Beroende på hur ofta ni träffas kanske tidshorisonten ett år måste justeras.

Så här gör ni:

 1. Ta en stund där ni diskuterar nätverkets syfte och hur ni tolkar det. Skriv gärna ner era tankar så samtliga kan se dem. Om ni vill kan ni skapa en mindmap där ni bryter ner syftets olika komponenter.
 2. Utifrån er diskussion konkretisera ett fåtal mål ni ska uppnå under följande år.
  Utgå från att de mål ni ska sätta är smarta mål vilket betyder att de ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet.
 3. Sammanställ ett måldokument som alla i nätverket har tillgång till.
 4. Återkoppla till dessa mål under året.
 5. Utvärdera ert arbete efter ett år. Ni kan använda er av följande frågor:
  1. Nådde vi de satta målen? Vad har vi lärt oss på vägen?
  2. Vad har fungerat bra i arbetet? Vad behöver ändras?
  3. Hur fungerade fördelningen av ansvar och befogenheter?
  4. Vilken skillnad har vi gjort för omvärlden? Vilket värde har vi skapat?
  5. Vad har jag lärt mig?

Övning: Personligt engagemang (att nätverkets syfte engagerar dig personligen)

Syftet med övningen är att ni i nätverket ska diskutera vad nätverkets ämne betyder för er och varför frågan engagerar. Detta blir ett sätt för medlemmarna att hitta förståelse hos varandra men även sammansvetsa gruppen mot ett gemensamt engagemang. Medlemmarna skapar större respekt för varandra om de får insyn i vad de andra brinner för i ämnet och deras tolkning av syftet.

Så här gör ni:

 1. Innan tillfället där ni ska träffas skickas följande frågor ut:
  1. Varför är du engagerad i detta nätverk?
  2. Varför är ämnet viktigt för dig?
  3. Vad betyder nätverkets syfte för dig?
 2. På träffen börjar ni med fråga a och går laget runt med att berätta era individuella svar på frågan. Därefter ger ni tid för reflektion och diskuterar frågan i helgrupp.
 3. Samma gör ni för fråga b och c.
 4. Avsluta med att summera övningen och vad ni kommer ta med er från övningen. Gå gärna laget runt och låt alla säga något de tar med sig.

Övning: Utvärderande in- och utcheckning (att nätverket lever upp till sitt syfte)

För att påminnas om nätverkets syfte och effektivt arbeta mot nätverkets mål är det viktigt att hela tiden återkoppla. Detta kan ni enkelt göra på era nätverksträffar genom att ha med frågor i in- och utcheckningen som relaterar till nätverkets syfte och mål.

Så här gör ni:

Vid incheckning kan ni använda er av följande frågor:

 • Vilket av våra mål ska vi arbeta med idag?

Vid utcheckning kan ni använda er av dessa frågor:

 • Hur har dagens arbete bidragit till syftet?
 • Vilka delar av dagens arbete ska vi arbeta vidare med för att uppnå nätverkets syfte?