Arbetsmarknadsenheter i samverkan (AMEiS)

Om oss!

Den operativa gruppen för arbetsmarknad arbetar med kompetensförsörjningsfrågan utifrån ett individperspektiv framförallt riktat mot de som är i behov av extra stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet bedrivs oftast i projekt som arbetsform med extern finansiering. I övrigt är informations- och erfarenhetsutbyte en stor del av arbetet för att nå bättre resultat med individerna och sänka arbetslösheten.