Skolchefer

Om oss!

Vi möts för…
Utbildningsfrågor, skolutveckling, erfarenhetsutbyte
Spridning av framtagna rutiner och dylikt
Samordning (gemensamma samverkansavtal)
Antagning, dimensionering avseende både gymnasieskola, gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola from 1/7 2023), vuxenutbildning
Gemensamma informationsinsatser avseende gymnasieinformation
Koppling till Skånes Kommuner som samarbetsorganisation