Infrastruktur och kollektivtrafik

Om oss!

I nätverket arbetar vi strukturerat tillsammans för att påverka och stärka utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik inom vårt geografiska område. Vi gör detta genom samordning och gemensamma insatser i vårt nätverk samt genom att driva Familjen Helsingborgs gemensamma frågor gentemot andra myndigheter. Utgångspunkten är att gemensamma arbeten och prioriteringar ger större framgång för Familjen Helsingborg som helhet.

Frågor nätverket arbetar med:
• Gemensamma prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik inom Familjen Helsingborg och gemensamt underlag till Familjen Helsingborgs strukturplan, vart fjärde år
• Gemensamma yttrande på nationella och regionala planer för infrastruktur och kollektivtrafik såsom: Nationell plan för transportinfrastruktur, Regional transportinfrastruktur plan, Regionalt trafikförsörjningsprogam
• Nätverket är en resurs i Trepartssamverkan mellan Familjen Helsingborg, Region Skåne och Skånetrafiken
• Förslag till gemensamma yttranden eller samordning av yttrande kring aktuella planer och program
• Gemensamma utvecklingsprojekt kopplat till övergripande infrastruktur och kollektivtrafik
• Gemensamma underlag och samordna gemensamma frågor samt samverkar med andra berörda nätverk och organisationer
• Kunskaps-, erfarenhets-, och informationsutbyte. Utvärdering, uppföljning och förankring