Elevhälsonätverket

Om oss!

Våra syften:

Stöd i elevhälsochefsrollen; information, kollegial handledning, frågeställningar *Likvärdighet

Utvecklingsfrågor – kompetensutveckling, gemensamma utbildningsinsatser

Omvärldsbevakning och att hålla oss uppdaterade kring forskning

Följa arbetet i elevhälsans professionsnätverk (skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skollogopeder)